Chanteur / Chanteur B37 Sport

Chanteur B37 Sport

Cifications

Singer 1??-Litre Le Mans manual 48HP (35 kW) @ 4600 rpm
Singer 2-Litre manual 45HP (33 kW) @ 3600 rpm

Vidéo / Singer B37 Sports

Le chanteur B37 Sports se met de côté chez Shaw

B37 Andrew Hickey Chant

Trung cấp sư phạm mầm non đăk lăk, Khối 37, học hát: Chỉ có một trên đời

B37 M.C YOUNGYY!